Vedtægter for Bondens Marked

Vedtægter for Bondens Marked, vedtaget på den stiftende generalforsamling 24. Februar 2018 og ændret på generalforsamlingen 26. februar 2019.

§ 1. Navn og hjemsted
Stk. 1. Foreningens navn er Bondens Marked.
Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.
.
§ 2. Formål
Stk. 1. Foreningens formål er at drive og videreudvikle Bondens Marked som attraktiv afsætningskanal for mindre primærproducenter, småskalaproducenter af kvalitetsfødevarer samt forhandlere og direkte importører af kvalitetsråvarer og halvfabrikata; herunder løbende at tage stilling til etablering af flere
markeder under navnet Bondens Marked.

§ 3. Medlemskab
Stk. 1. Som A-medlemmer med stemmeret optages primærproducenter, småskalaproducenter, importører og forhandlere, som har lyst og vilje til at arbejde for foreningens formål gennem deltagelse på Bondens Marked.
Stk. 2. Som B-medlemmer uden stemmeret optages privatpersoner og firmaer, der har interesse i på anden vis at styrke og videreudvikle Bondens Marked.
Stk. 3. Indmeldelse sker på foreningens indmeldelsesblanket på hjemmesiden bondensmarked.dk. Medlemskabet er først gyldigt, når medlemmet har betalt kontingent. Bestyrelsen godkender nye
medlemmer og sikrer variationen af stadeholdere/producenter på pladsen, således at der ikke er en overrepræsentation af et produkt. Bestyrelsen skal sikre, at kunderne ved hvert marked har mulighed
for at købe de daglige fornødenheder.
Stk. 4. Udmeldelse kan ske ved skriftlig henvendelse til kassereren med virkning fra udgangen af et regnskabsår.
Stk. 5. A- og B-medlemmer betaler et af generalforsamlingen fastsat kontingent. Kontingentet opkræves forud for hvert regnskabsår.
Stk. 6. Hvis et medlem overtræder foreningens vedtægter og ordensregler, herunder undlader at følge retningslinier for afholdelse af markedet, som angivet af foreningen, kan bestyrelsen vælge at ekskludere medlemmet. Medlemmet kan anke eksklusionen på førstkommende generalforsamling.

§ 4. Generalforsamlingen
Stk. 1. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt inden udgangen af februar måned og indkaldes med mindst tre ugers varsel. Indkaldelse kan ske elektronisk.
Stk. 3. Møde- og stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle medlemmer, der senest ugedagen forinden har betalt forfaldent kontingent. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
Stk. 4. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

 1. Valg af stemmetællere
 2. Valg af dirigent
 3. Formandens beretning
 4. Regnskabsaflæggelse
 5. Behandling af indkomne forslag
 6. Fastsættelse af kontingent for A- og B-medlemmer (virksomheder og private)
 7. Fastsættes af stadeleje efter oplæg fra bestyrelsen på generalforsamlingen
 8. Godkendelse af budget
 9. Valg af op formand (for en toårig periode)
 10. Valg af næstformand (for en etårig periode)
 11. Valg af kasserer (for en toårig periode)
 12. Valg af op til 2 menige bestyrelsesmedlemmer
 13. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen
 14. Valg af revisorer
 15. Eventuelt

Stk. 5. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Forslag om vedtægtsændringer, der ønskes behandlet, skal være bestyrelsen i hænde senest tre måneder forud for udgangen af den
måned, hvor den ordinære generalforsamling skal afholdes.
Stk. 6. Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen.
Stk. 7. Generalforsamlingen træffer sine beslutninger med simpelt flertal (en over halvdelen af de gyldigt afgivne stemmer) og ved håndsoprækning. Skriftlig afstemning anvendes dog, når det begæres af blot én mødedeltager. Ved personvalg, hvor der er foreslået flere end det antal, der skal vælges, foretages altid skriftlig afstemning. Hvert medlem kan maximalt afgive et antal stemmer, svarende til det antal personer, der skal vælges.

§ 5. Ekstraordinær generalforsamling
Stk. 1. Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, og skal afholdes, når mindst 1/3 af medlemmerne fremsætter skriftlig begrundet anmodning om det overfor formanden. I sådanne tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest fire uger efter, at anmodningen er kommet til formandens kundskab.
Stk. 2. Indkaldelsesfristen for en ekstraordinær generalforsamling er 2 uger.

§ 6. Foreningens daglige ledelse
Stk. 1. Foreningens daglige ledelse udgøres af bestyrelsen.
Stk. 2. Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med nærværende vedtægter og generalforsamlingens beslutninger.
Stk. 3. Senest 14 dage efter nyvalg til bestyrelsen afholdes første bestyrelsesmøde, hvor der vælges en sekretær. Alle
tillidsposter gælder frem til næste generalforsamling.
Stk. 4. Bestyrelsen fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden. Den kan nedsætte underudvalg og arbejdsgrupper til varetagelse af afgrænsede opgaver. Bestyrelsen har herudover bemyndigelse til at udpege adjungerede medlemmer, der kan bistå i arbejdet med daglig ledelse og rådgive bestyrelsen på områder, der kræver specifik ekspertise.
Stk. 5. Formanden indkalder og leder bestyrelsens møder. Bestyrelsesmøder afholdes månedligt.
Stk. 6. I tilfælde af stemmelighed i bestyrelsen, er formandens stemme afgørende.

§ 7. Økonomi, regnskab og revision
Stk. 1. Foreningens regnskabsar følger kalenderåret.
Stk. 2. Bestyrelsen er ansvarlig overfor generalforsamlingen for budget samt regnskab.
Stk. 3. Foreningens regnskab føres af kassereren, der vcelges blandt bestyrelsens medlemmer. Kassereren fører foreningens medlemsregister.
Stk. 4. Regnskabet revideres af de pa generalforsamlingen valgte revisorer.

§ 8. Tegningsregler og hæftelse
Stk. 8. Kassereren kan alene foretage indkøb op til 1.500 kr. Beløb herover skal godkendes af kassereren og mindst et andet bestyrelsesmedlem.
Stk. 2. Kassereren star for varetagelse af foreningens formue, herunder indkassering af kontingent samt betaling af regninger. Kassereren kan råde over foreningens konti, herunder
betalingskort og netbank til foreningens konti, samt indgå aftale herom.
Stk. 3. Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler foreningen.

§ 9. Vedtægtscendringer
Stk. 1. Disse vedtægter kan kun ændres med 2/3 flertal på en generalforsamling, hvor ændringsforslaget fremgår af dagsordenen.
Stk. 2. Vedtægtsændringerne træder i kraft med virkning fra den generalforsamling, de vedtages på.

§ 10. Opløsning
Stk. 1. Opløsning af foreningen kan kun finde sted med 2/3 flertal pa to hinanden følgende generalforsamlinger, hvoraf den ene skal være ordinær.
Stk. 2. Foreningens formue skal i tilfælde af opløsning anvendes i overensstemmelse med de i § 2 fastsatte formål eller til andre almennyttige formål. Beslutning om den konkrete anvendelse af formuen træffes af den opløsende generalforsamling.

§ 11. Datering
Saledes vedtaget pa foreningens stiftende generalforsamling den 24/2 2018 og senest cendret pa den ordincere/ ekstraordincere generalforsamling den 26/2/2019

[Dirigentens underskrift]